ارزیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته‌های روانشناسی بر اساس استانداردهای انجمن روانشناسی


ارزیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته‌های روانشناسی بر اساس استانداردهای انجمن روانشناسی آمریکا
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: علوم رفتاری
پدیدآور: معصومه عابدین‌نژاد استاد راهنما: یحیی مهاجر استاد مشاور: احمد برجعلی
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی,روانشناسی عمومی,روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی,روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 30 پایان نامه انتخاب شد.برای پاسخ به سوالات تحقیق در روش آمار توصیفی از درصد و فراوانی استفاده شده است.این پژوهش دارای 6 سوال تحقیق بود .نتایج بررسیهای سوالات تحقیق حاکی از آنست که : با توجه به میانگین نمرات کسب شده از ارزیابی پایان نامه ها در بین سه رشته روانشناسی عمومی,روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی بیشترین میزان رعایت استانداردها ی روش شناختی انجمن روانشناسی آمریکا مربوط به پایان نامه های انجام شده در رشته روانشناسی کودکان استثنایی بوده است.2/ 86% درصد از پایان نامه های مورد بررسی بر اساس استانداردهای انجمن روانشناسی آمریکا در سطح مطلوب و8 /13% در صد در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشتند.در بین گروه های مختلف مورد بررسی در سال های مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد.


[ بازدید : 230 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

زبان‌شناسی شعر شفیعی کدکنی پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390 موضوع: زبانشناسی پدیدآور: انوشیر


زبان‌شناسی شعر شفیعی کدکنی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: زبانشناسی
پدیدآور: انوشیروان ظهیری استاد راهنما: نگار داوری اردکانی
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
پایان نامه حاضر با نام « زبان شناسی شعر شفیعی کدکنی», (بررسی زبانشناختی ویژگی‌های سبکی اشعار شفیعی کدکنی) با توجه به بسامد آماری گونه‌های هنجارگریزی دو هدف را دنبال می‌کند.از آنجا که مطالعات اندکی درباره زبان شناختی ادبیات در ایران انجام گرفته‌ است هدف نخست آن است تا در راه معرفی و گسترش این شاخه زبان‌شناسی قدمی هر چند جزیی برداشته شود و نیز تصویر کم و بیش روشنی از حدود کاربرد زبان‌شناسی در ادبیات و چشم‌اندازهای تازه‌ای برای نگریستن به ادبیات به دست بدهد. فصل‌های اول, دوم و سوم در راستای تحقق این هدف ارائه شده‌اند. از آنجا که مکتب ساختگرایی مبنای نظری بررسی ادبیات از دیدگاه زبانشناختی در رساله حاضر است, مبانی نظری دیدگاه اخیر در فصل دوم آمده است.به سبب لزوم تعیین پیوندها و تداخل‌های علم زبان‌شناختی و ادبیات, در فصل دوم ضمن اشاره به پیشینه مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب و ایران, به این امر نیز پرداخته می‌شود.همچنین در فصل سوم به معیار هنجارگریزی پرداخته‌ایم و نیز به سبک‌شناسی نیز اشاره‌ای شده است و نیز به گونه‌های هنجارگریزی و انواع آنها نیز به تعریف هر یک از آنها پرداخته خواهد شد و نمونه‌هایی برای هر یک از انواع هنجارگریزی به دست داده خواهد شد.این چشم‌اندازهای تازه بر فهم خواننده از متون ادبی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند روشنگر راه او باشد. امید است آشنایی بیشتر در این زمینه موجب اعتلای مطالعات زبان‌شناختی ادبیات در کشورمان شود.هدف دوم رساله ی حاضر بررسی زبانشناختی ویژگی‌های سبکی اشعار شفیعی کدکنی است.دراین رساله سعی خواهد شد تا به چگونگی عملکرد فرآیند هنجارگریزی در چهارچوب اشعار شفیعی کدکنی پرداخته شود و از این رهگذر ویژگی‌های سبکی سروده‌‌های این شاعر مشخص گردد.فصل چهارم ضمن ارائه ویژگی‌های پیکره زبانی مورد تحقیق و روش بررسی هنجارگریزیها به بررسی پیکره مورد نظر بر مبنای مباحث نظری رساله حاضر پرداخته خواهد شد و حاصل کار نمودارهایی خواهد بود که پس از هر پیکره زبانی به دست داده می‌شود. بر اساس نتایج و آمار به دست آمده, ویژگی‌های سبکی اشعار شفیعی مشخص خواهد شد. فصل پنجم نیز به جمع‌بندی پژوهش حاضر اختصاص خواهد یافت.


[ بازدید : 270 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران ب


فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران بین سالهای 1389-1375
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: روانشناسی عمومی و میان رشته ای
پدیدآور: شعیب قاسمی استاد راهنما: علی دلاور استاد مشاور: نورعلی فرخی
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اتدازه اثر متغیرهای بررسی شده در مطالعات سلامت روان و تعیین متغیرهای تعدیل کننده در مطالعات این حوزه بود. بنا براین فراتحلیلی شامل 116 مطالعه متشکل از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های شهر تهران انجام شد. بیشترین اندازه اثر در مطالعاتی که بیش از یک بار تکرار شده بودند مربوط به متغیر مهارتهای زندگی (0/839=ES) و کمترین اندازه اثر مربوط به متغیر وضعیت تاهل (0/067=ES) به دست آمد. نتایج مربوط به تحلیل همگنی حاکی ناهمگنی نمونه فراتحلیلی بود بنابراین تحلیل تعدیل کننده ها صورت گرفت که نتایج نشان داد متغیرهای جامعه آماری, و روش پژوهش در مطالعات سلامت روان نقش تعدیل کننده دارند, و متغیرهای روش نمونه گیری, ترکیب جنسیتی نمونه آماری, سن آزمودنی ها, و ابزار اندازه گیری در مطالعات این حوزه نقش تعدیل کننده ندارند.


[ بازدید : 218 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان پ


بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: فهیمه رستگاری استاد راهنما: فریبرز درتاج استاد مشاور: علی دلاور
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح پژوهانه بر افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان صورت گرفته است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر (40نفر مشمول و 40 نفر غیر مشمول) از دانشجویان دکتری در دانشگاه تربیت مدرس در رشته‌های گروه علوم انسانی و مدیریت و حسابداری می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات: از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته کیفیت پایان‌نامه و پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته دغدغه مالی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت رساله های دکتری دانشجویان استفاده کننده از طرح پژوهانه با دانشجویانی که از طرح پژوهانه استفاده نمی کنند وجود دارد. هم‌چنین تفاوت معناداری بین دغدغه های مالی دانشجویان استفاده کننده از طرح پژوهانه با دانشجویانی که از طرح پژوهانه استفاده نمی کنند وجود دارد. هم چنین در نهایت مشخص شد که همبستگی معنادار بین کیفیت رساله های دکتری و دغدغه های مالی دانشجویان وجود دارد.از آنجایی که نمره بیشتر در متغیر کیفیت رساله های دکتری بیانگر وضعیت قوی‌تر رساله‌ها می‌باشد. که بیانگر این نکته است که هرچه دغدغه مالی دانشجویان کمتر باشد توانایی انجام پایان‌نامه‌های با کیفیت‌تر را دارند. همچنین مشخص شد که پژوهانه در افزایش طرحهای کاربردی, ارتقای علمی و افزایش دید مثبت دانشجو نسبت به کشور, نقش مهمی دارد


[ بازدید : 228 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تحلیل جنبه‌های نگارشی در پایان‌نامه‌های زبان‌‌شناختی پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388 موضوع:


تحلیل جنبه‌های نگارشی در پایان‌نامه‌های زبان‌‌شناختی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: منصوره رجبی استاد راهنما: بهمن زندی استاد مشاور: بلقیس روشن
دانشگاه پیام نور استان تهران, مرکز پیام نور تهران
چکیده
نوشتن یکی از فرایندهای بنیادین یادگیری و عالی ترین شکل ارتباط است که در آخرین مرحله از مراحل آموزشی مهارت های زبانی آموخته م یشود. یادگیری مهار تهای زبانی (گوش دادن- صحبت کردن- خواندن- نوشتن) به ترتیب در برهه زمانی و با فاصله صورت م یگیرد. مهارت نوشتن عال یترین سطح مهار تهای زبانی است, زیرا باترکیب دانسته های قبلی به خلق اثری جدید می پردازد. برای مطالعه نگارش نیاز به پژوهشی است که وظیفه گروه های دانشگاهی است. به ویژه گروه زبان شناسی, بنابراین در این پژوهش قصد داریم درخصوص پژوهشهای گروه زبان شناسی دانشگاههای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد در پانزده سال اخیر تحلیلی انجام دهیم.روش انجام تحقیق براساس تحلیل محتوی می باشد و کل داده ها از طریق روش اسنادی و کتابخان های و ابزار محقق ساخته (چک لیست) جمع آوری شده است.در این پایان نامه سعی شده است به سوالات زیر پاسخ داده شود:-1 در قسمت مقوله های مطالعاتی زبان شناختی بیشترین پژوهش ها در کدام حوزه انجام شده است؟-2 در قسمت عناصر برنامه درسی, بیشترین پژوهش ها در کدام حوزه انجام شده است؟-3 در کدام مقطع تحصیلی مهارت نوشتن بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است؟-4 در چه سالی مهارت نوشتن, بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است؟-5 در کدام دانشگاه مهارت نوشتن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟-6 کدام یک از اساتید, بیشترین بررسی را بر روی مهارت نوشتن انجام داده است؟نتایج بدست آمده از این قرار است:در قسمت مقوله های مطالعاتی زبان شناختی, زبان شناسی تربیتی (فرایند یاددهی - یادگیری مهارت نوشتن) بیشترین رقم پژوهشها را به خود اختصاص داده است و کمترین رقم مربوط به نظام نوشتاری (خط فارسی) می باشد.در حوزه عناصر برنامه درسی بیشترین مورد بررسی شده در خصوص یادگیرنده انجام شده است و کمترین مورد بررسی, مربوط به امتحان, پژوهش و مطبوعات می باشد . در بین مقاطع چهارگانه بررسی شده, مقطع ابتدایی بیش از مقاطع دیگر مورد توجه بوده است و بررسی ها نشان می دهد که کمترین توجه به دبیرستان شده است. بیشترین پژوهشها در حوزه نگارش در سال 1386 انجام شده است و کمترین رقم مربوط به سال 1373 و 1375 می باشد.نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که از میان 13 دانشگاه بررسی شده, دانشگاه علامه طباطبایی, بیشترین پژوهش و دانشگاه های تبریز, تربیت معلم و توانبخشی کمترین پژوهش ها را در خصوص حوزه نگارش دارا بوده اند.از میان اساتید نیز, دکتر سید محمد ضیاء حسینی, بیش از اساتید دیگر در حوزه نگارش فعالیت داشته است.


[ بازدید : 191 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا


بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌ی دانشگاهی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: زهرا ولدخانی استاد راهنما: رویا برادر استاد مشاور: معصومه کربلا آقایی کامران
دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استاندارد ایزو214 در چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) ( 1386-1390) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی( براساس استاندارد ایزو 214) است. روش: پژوهش حاضر, پژوهشی پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 8 دانشکده دانشگاه الزهرا (س) در سال‌های 1386-1390 است که در کتابخانه مرکزی این دانشگاه قابل دسترسی هستند. از 2498 پایان‌نامه فارسی زبان موجود در این کتابخانه, 333 پایان‌نامه به صورت تصادفی طبقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی است که از ترجمه استاندارد ایزو 214 به‌دست آمده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها, با استفاده از آمار توصیفی( فراوانی و درصد فراوانی) و آمار تحلیلی( آزمون تی, آزمون تحلیل واریانس و آزمون فریدمن) داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان داد, 99.7 درصد از پایان‌نامه‌های مورد مطالعه دارای چکیده فارسی هستند. از میان موارد استاندارد بین‌المللی ایزو 214 بالاترین میزان رعایت مربوط به" جایگاه کلیدواژه" و " عدم استفاده از مواد غیرمتنی" به ترتیب با 100 درصد و 96.1 درصد و پایین‌ترین میزان رعایت مربوط به" بیان نتایج فرعی" و "هدف" به ترتیب با 16 درصد و 49.7 درصد است. همچنین, میانگین کل رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو 214 در چکیده‌نویسی کل پایان‌نامه‌های دانشگاه الزهرا (س) 78.76 درصد و انحراف معیار 2.16 است. از میان دانشکده‌ها, دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی با میانگین 88.42 درصد و انحراف معیار 1.84 بیشترین میزان انطباق و دانشکده علوم پایه با میانگین 71.96درصد و انحراف معیار 2.51 کمترین میزان انطباق با موارد استاندارد ایزو را دارا بودند.در انتها شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی ارائه شده است.


[ بازدید : 243 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

سوءرفتار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان پارسای داخل کشور کا


سوءرفتار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: علوم ورزشی
پدیدآور: آیدین عباسی استاد راهنما: فرزام فرزان استاد مشاور: مرتضی دوستی
دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
هدف این تحقیق بررسی سوء‌رفتار در پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان این مقطع بود. روش پژوهش توصیفی, از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. شیوه‌ی جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته‌ بود که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ حاصل از داده‌های 101 پرسشنامه, 0/87 محاسبه شده بود. پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری تحقیق, شامل استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی ایران بود. انتخاب نمونه ها با روش ‌نمونه‌گیری طبقه بندی - تصادفی در دسترس بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور, پنج دانشگاه از شمال, جنوب, شرق, غرب و مرکز انتخاب شدند که دانشجویان کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی داشتند. حجم نمونه آماری در هر دانشکده , بر اساس تعداد دانشجویان و استادان کارشناسی ارشد همان دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شده بود.پاسخ دهندگان تحقیق شامل 678 نفر از استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد پنج دانشگاه تهران, شیراز, کردستان, مازندران و مشهد بودند. تعداد 246 پرسشنامه از نمونه های آماری به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. جهت توصیف آزمودنی ها از جداول توزیع فراوانی و میانگین استفاده شد. برای استنباط متغیرهای تحقیق از آزمون ‌های کلموگروف اسمیرنوف, یو من ویتنی و آزمون های تی (دو گروه مستقل) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نظرات استادان و دانشجویان رشته تربیت بدنی در باره میزان شیوع, علل, انواع و روش تشخیص و پیشگیری سوءرفتار‌های پژوهشی در پایان نامه ها, تفاوت معناداری وجود ندارد.


[ بازدید : 227 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

مطالعه میزان رعایت استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطل


مطالعه میزان رعایت استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی تهران در سال‌های 1366 تا 1374
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1375
پدیدآور: معصومه کربلاآقائی‌گامران استاد راهنما: مهرانگیز حریری
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد, پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیوسته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در سال‌های 1366 تا 1374 دفاع شده و در دسترس قرار داشت با استانداردهای بین‌المللی ایزو که در این زمینه موجود می‌باشد مقایسه شد و میزان رعایت استانداردها با روش محاسبه میانگین و درصدگیری به تفکیک دانشگاه و سال دفاع محاسبه و به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که پایان‌نامه‌های مورد بررسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از دو دانشگاه دیگر استانداردهای بین‌المللی ایزو را رعایت کرده‌اند. همچنین مشخص شد که در سال 1372 بیش از دیگر سال‌های مورد پژوهش استانداردها رعایت شده‌اند و سرانجام مشخص شد که از میان حوزه‌های مطرح در پایان‌نامه‌نویسی, حوزه های "عنوان", "ترکیب‌بندی بدنه اصلی" و "فهرست مندرجات " بیش از سایر حوزه‌ها, استانداردهای ایزو را رعایت کرده‌اند. در انتها پیشنهاد شد دستورالعمل واحدی همسو با استانداردهای بین‌المللی و مطابق با نیازهای ملی تدوین و تصویب شده و رعایت آن برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی الزامی شود.


[ بازدید : 176 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژ


تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: کشاورزی, علوم دامی و لبنیات
پدیدآور: محمدرضا شریفی استاد راهنما: محمود شمس شرق استاد مشاور: سعید حسنی استاد مشاور: بهروز دستار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
آزمایشی به‌منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک بر عملکرد, برخی فراسنجه‌های خونی, خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک در بلدرچین‌ ژاپنی انجام گرفت.720 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه در 9 تیمار, 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‌ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آرایش فاکتوریل 3×3 شامل 3 سطح پروتئین جیره (پروتئین متعادل (24 درصد) در کل دوره, کم پروتئین (22/08 درصد) در کل دوره و پروتئین متعادل (24 درصد) در دوره آغازین- کم پروتئین (22/08 درصد) در دوره رشد) و 3 سطح سینبیوتیک (صفر, توصیه شده و 150درصد توصیه شده) پرورش داده شدند. کلیه جیره‌های آزمایشی به جز پروتئین دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده انجمن ملی تحقیقات (1994 NRC,) بودند. نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک تأثیر برای فراسنجه‌های افزایش وزن, ضریب تبدیل غذایی و خوراک مصرفی بلدرچین‌ها در دوره‌های مختلف پرورش معنی‌دار نبود (0/05


[ بازدید : 151 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان پارسای داخل کشور کارشناسی ار


تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: ریاضیات
پدیدآور: معصومه محمدنژاد استاد راهنما: عبدالعلی نعمتی استاد مشاور: ماشاءاله متین‌فر
دانشگاه مازندران
چکیده
یک مساله استورم-لیوویل را در نظر می گیریم که بر یک بازه ی کراندار تعریف شده و نقاط پایانی بازه نقاط منفرد مساله هستند و مساله دارای یک نقطه برگردان در میان بازه است. با کمک جوابهای مساله و با استفاده از تابع مشخصه مقادیر ویژه را در این حالت به دست می آوریم. سپس تمامیت سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی معرفی شده را در یک فضای باناخ اثبات میکنیم و قضیه ای مبنی بر گسترش سریهای به طور یکنواخت همگرا وابسته به سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی را بیان و اثبات میکنیم. و در نهایت مساله را با در نظر گرفتن شرایط جدیدی در میان بازه معرفی کرده و مقادیر ویژه را در این مورد نیز تحقیق میکنیم.


[ بازدید : 135 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:32 ] [ بک لینک 09125879258 ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان دانلود آهنگ
بستن تبلیغات [X]