تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: کشاورزی, علوم دامی و لبنیات
پدیدآور: محمدرضا شریفی استاد راهنما: محمود شمس شرق استاد مشاور: سعید حسنی استاد مشاور: بهروز دستار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
آزمایشی به‌منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک بر عملکرد, برخی فراسنجه‌های خونی, خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک در بلدرچین‌ ژاپنی انجام گرفت.720 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه در 9 تیمار, 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‌ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آرایش فاکتوریل 3×3 شامل 3 سطح پروتئین جیره (پروتئین متعادل (24 درصد) در کل دوره, کم پروتئین (22/08 درصد) در کل دوره و پروتئین متعادل (24 درصد) در دوره آغازین- کم پروتئین (22/08 درصد) در دوره رشد) و 3 سطح سینبیوتیک (صفر, توصیه شده و 150درصد توصیه شده) پرورش داده شدند. کلیه جیره‌های آزمایشی به جز پروتئین دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده انجمن ملی تحقیقات (1994 NRC,) بودند. نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک تأثیر برای فراسنجه‌های افزایش وزن, ضریب تبدیل غذایی و خوراک مصرفی بلدرچین‌ها در دوره‌های مختلف پرورش معنی‌دار نبود (0/05


[ بازدید : 792 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان پارسای داخل کشور کارشناسی ار

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: ریاضیات
پدیدآور: معصومه محمدنژاد استاد راهنما: عبدالعلی نعمتی استاد مشاور: ماشاءاله متین‌فر
دانشگاه مازندران
چکیده
یک مساله استورم-لیوویل را در نظر می گیریم که بر یک بازه ی کراندار تعریف شده و نقاط پایانی بازه نقاط منفرد مساله هستند و مساله دارای یک نقطه برگردان در میان بازه است. با کمک جوابهای مساله و با استفاده از تابع مشخصه مقادیر ویژه را در این حالت به دست می آوریم. سپس تمامیت سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی معرفی شده را در یک فضای باناخ اثبات میکنیم و قضیه ای مبنی بر گسترش سریهای به طور یکنواخت همگرا وابسته به سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی را بیان و اثبات میکنیم. و در نهایت مساله را با در نظر گرفتن شرایط جدیدی در میان بازه معرفی کرده و مقادیر ویژه را در این مورد نیز تحقیق میکنیم.


[ بازدید : 801 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی ساختاری و محتوایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دو دانشگاه مادر در ایران پ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


بررسی ساختاری و محتوایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دو دانشگاه مادر در ایران
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: عبداله نوروزی استاد راهنما: مسعود خوش‌سلیقه استاد مشاور: علی خزاعی فرید
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
چکیده
مطالعات ترجمه (TS) رشد شگرفی را در چند سال اخیر تجربه کرده است. رشد و توسعه سریع مطالعات ترجمه و ظهور آن به عنوان رشته مستقل دانشگاهی که در ایران با عنوان مترجمی زبان انگلیسی شناخته می‌شود, باعث شده تا در دهه اخیر شاهد حجم عظیم پایان نامه‌های به این حوزه پژوهشی باشیم. علی‌رغم تولیدات علمی رو به تزاید در دانشگاه‌ها, پژوهش جامعی پیرامون مطالب مرتبط با محتوا و ساختار پایان‌نامه‌های این رشته انجام نشده است. پژوهش پیش رو با هدف ارائه تصویری شفاف از مسیر طی شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد در دهه گذشته, در صدد است به سه پرسش پیرامون محتوا و ساختار پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دو دانشگاه ایرانی پاسخ دهد. این پژوهش به طور خاص سعی دارد ساختار فصل‌های مقدمه و نتایج پایان نامه‌ها را بررسی کرده, عناوین و موضوعات مورد پژوهش توسط این پایان نامه‌ها را مورد پژوهش قرار داده و روش پژوهش این پایان نامه‌ها را مورد کنکاش قرار دهد. به منظور ارائه پاسخی متقن به پرسش‌های مطرح شده در این پژوهش, تجزیه و تحلیل اسنادی به عنوان روش گردآوری و تحلیل داده اتخاذ شده است. پیکره داده‌های این پژوهش متشکل از 229 پایان نامه است که در فاصله بین سال‌های 1382 تا 1393 در دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علامه طباطبایی تهران دفاع شده‌اند. با توجه به اهداف مد نظر, همه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مترجمی که در این دو دانشگاه موجود بوده مطالعه و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های بخش نخست که حاصل تحلیل محتوایی پایان‌نامه‌های مذکور به شمار می‌رود 29 دسته اصلی بود. در گام بعدی و با استفاده از همین تحلیل, تمام پایان‌نامه‌ها به حوزه‌های مهم پژوهشی مطالعات ترجمه تقسیم شدند. نتیجه حاصل شش حوزه پژوهشی اصلی و یک حوزه پژوهشی متفرقه بود. نتیجه حاصل دیگر طراحی نقشه‌ای بود که با نقشه مطالعات ترجمه هولمز مقایسه و مقابله شده و نقاط اشتراک و افتراق آن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم پژوهش, روش‌های پژوهش مورد استفاده برای پیشبرد این پایان‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که از جمله یافته‌های حاصل می‌توان به بسامد بالای پژوهش‌های تجربی و روش‌های کیفی اشاره کرد. بخش پایانی که به بررسی ساختار پایان‌نامه‌ها در فصل نخست یعنی مقدمه و فصل پایانی یعنی نتایج اختصاص یافته بود, یافته‌هایی در خور توجه دارند که از آن جمله اند بسامد بالای بخش‌های «سوال پژوهش», «اهمیت پژوهش», «بیان مسئله», «تعریف» و «پیشنهاداتی برای مطالعات آینده», و بسامد پایین «فرضیات» و «چیدمان بخش‌های پژوهش».


[ بازدید : 707 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

نشانه‌های فراکلامی در قسمت بحث و نتیجه‌گیری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی پارسای داخ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


نشانه‌های فراکلامی در قسمت بحث و نتیجه‌گیری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: عاطفه‌السادات میرشمسی استاد راهنما: حمید علامی استاد مشاور: گلنار مزدایسنا
دانشگاه یزد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
یکی از جنبه های مهم نگارش در هر زبان به کارگیری صحیح نشانه های فراکلامی (metadiscourse markers) در متن می‌باشد. این نشانه ها به نگارنده کمک می کند تا نظرات و اطلاعات موجود در متن نوشته شده را بهتر به خواننده منتقل کرده و با وی ارتباطی مفهومی ایجاد کند. نشانه‌های فراکلامی به وسیله نشان دادن شخصیت نویسنده و همچنین نظر نویسنده در مورد چگونگی فهم مطلب نوشته شده توسط خواننده, معنای اجتماعی به متن می افزایند. به دلیل اهمیت تأثیرات نشانه های فراکلامی بر متن, در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی این نشانه‌ها در متون مختلف علمی انجام گرفته است.هدف از این تحقیق, مقایسه نحوه ی استفاده از نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه-گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد نوشته شده توسط فارسی زبانان و انگلیسی زبانان بود. به طور خاص, در این تحقیق, طریقه کاربرد نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه گیری در بین پایان نامه های فارسی و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان بررسی شد. همچنین نحوه استفاده از نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه‌گیری در بین پایان نامه های فارسی و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط فارسی زبانان مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این بخش بحث و نتیجه گیری پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان و پایان-نامه های انگلیسی نوشته شده توسط فارسی زبانان هم در استفاده از نشانه های فراکلامی با یکدیگر مقایسه شدند. به منظور جمع آوری داده ها, نشانه های فراکلامی طبق طبقه بندی هایلند (2005) در پیکره ای از شصت پایان نامه ی کارشناسی ارشد در 4,000 کلمه مورد بررسی قرار گرفت. پایان نامه های فارسی به کار رفته در این تحقیق از میان رساله های کارشناسی ارشد جامعه شناسی و پایان نامه های انگلیسی از رساله های رشته آموزش زبان به عنوان زبان خارجی (TEFL) و آموزش زبان به عنوان زبان دومTESOL)) نوشته شده توسط دو گروه ایرانی ها و انگلیسی ها بودند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود تفاوت معناداری در فراوانی و نحوه ی استفاده از نشانه های فراکلامی بین سه گروه پایان نامه های کارشناسی ارشد بررسی شده در این تحقیق است. به طور خاص, نتایج این تحقیق نشان دادند که انگلیسی زبانان نسبت به فارسی زبانان از تعداد بیشتری نشانه های فراکلامی در پایان نامه های کارشناسی ارشد خود استفاده کرده اند. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می‌توان در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی و به طور خاص در زمینه‌ی نوشتن متون علمی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری استفاده کرد.


[ بازدید : 755 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مطالعه مقالات فارسی مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران ب

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


مطالعه مقالات فارسی مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران با استفاده از فنون کتابسنجی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1393
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: فرزانه بیک خورمیزی استاد راهنما: افسانه حاضری استاد مشاور: بی‌بی‌فاطمه مکی‌زاده
دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی
چکیده
در جوامع امروزی نتایج پژوهش‌ها اغلب در قالب مقالات, پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی ارائه می‌شود. پایان‌نامه‌ها, یکی از متون پژوهشی مهم در تولید اطلاعات علمی هستند که نتایج آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل پژوهشی باشد. عرضه پایان‌نامه‌ها در سطحی گسترده به شکوفایی و پرمحتواشدن پایان‌نامه‌ها و کارهای پژوهشی خواهد انجامید؛ به گونه‌ای که دانشجویان وقتی بدانند کارشان در سطح وسیعی عرضه می‌شود, می‌کوشند اثری پرمحتوا و دقیق ارائه کنند. همچنین, افزایش دسترسی به پایان‌نامه‌ها سبب می‌شود, دانشجویان و محققان, منابع پژوهشی بیشتری در دست داشته ‌باشند و در نتیجه, تحقیقات پرثمرتر و دقیق‌تری انجام-دهند. از این‌رو, انتظار می‌رود که نتایج این تحقیقات به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد تا شاهد برخورداری از مزایای عمومی سازی یافته‌های تحقیق در جامعه علمی باشیم. مسئله‌ای که اکنون مطرح است این است که با توجه به رشد روز افزون پایان‌نامه‌ها و با توجه به اهمیت مطالب اکثر پایان‌نامه‌ها در پیشرفت و توسعه علم چرا آنطور که باید به مسئله استخراج مقاله از پایان‌نامه‌ها به ویژه در حوزه علم اطلاعات ودانش‌شناسی در ایران کم توجه شده است.


[ بازدید : 779 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مشکلات رایج در پایان‌نامه‌های ارائه‌شده به گروه‌های آموزش زبان انگلیسی دانشگاه‌های ایران پارسای داخ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


مشکلات رایج در پایان‌نامه‌های ارائه‌شده به گروه‌های آموزش زبان انگلیسی دانشگاه‌های ایران
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: آرش شیرزاد خواجه‌پاشا استاد راهنما: کریم صادقی
دانشگاه ارومیه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سه دانشگاه دولتی ایران (ارومیه, تبریز و تهران) از نظر ساختاری (میزان پیروی این پایان نامه ها از ساختارهای مورد پذیرش اغلب محققان و دانشگاه های جهان و نیز میزان پیروی از راهنما و دستورالعمل نگارش پایان نامه گروه آموزشی) می باشد. هدف دیگر این پژوهش مقایسه پایان نامه ها از منظر مشکلات مربوط به دستور زبان, سبک نگارش, محتوا و روش تحقیق است. پیکره پژوهش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شده به گروه های آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های نام برده در فاصله سال های 2010 تا 2012 تشکیل شده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. به منظور بررسی ساختار, پایان نامه های مذکور ابتدا بر اساس راهنمای نگارش پایان نامه گروه های آموزشی و سپس بر اساس چارچوب بین المللی برگرفته شده از چندین راهنمای نگارش پایان نامه در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله بعد, پایان نامه ها از نظر مشکلات مربوط به دستور زبان, سبک نگارش, محتوا و روش تحقیق بررسی شدند و فراوانی هر نوع از مشکلات محاسبه گردید. تست های یک سویه تحلیل واریانس (One-way ANOVA) جهت بررسی وجود تفاوت معنادار میان متغیر های مورد تحقیق بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند که به جز مشکلات مربوط به ساختار, تفاوت معناداری میان پایان نامه ها از نظر مشکلات مربوط به دستور زبان, سبک نگارش, محتوا و روش تحقیق وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که پایان نامه های هر سه دانشگاه عمدتاً از مشکلات مربوط به سبک نگارش و دستور زبان رنج می برند. از نظر کیفیت کلی پایان نامه ها, دانشگاه ارومیه مقام نخست را از آن خود کرد و دانشگاه های تهران و تبریز نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. این پژوهش نمایانگر میزان آگاهی دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی از ساختار پایان نامه ها می باشد و در پایان پیشنهاداتی در جهت بهبود کیفیت نگارش پایان نامه ها ارائه می نماید.


[ بازدید : 822 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

عکاسی صنعتی

دوشنبه 17 تير 1398
13:21
بک لینک 09125879258


عکاسی صنعتی

پارسی نگاران با استفاده از کادر مجرب محصول شمارا به‌صورت دقیق ، کامل و باکیفیت بالا با پروداکت مناسب به نمایش می‌گذارد. در این شاخه از عکاسی ، تیم عکاسی پارسی نگاران با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب نورهای دقیق و کامل تلاش می‌کند تا حد امکان تصوری باکیفیت و دقیق از کالا ثبت کند که در آن تمامی خصوصیات ظاهری کالا به نمایش گذارده شود . به بیان ساده‌تر وظیفه تیم عکاسی پارسی نگاران این است که نمای کاملی را از کالا برداشت کرده و جهت ارائه به مشتری به کارفرما ارائه کند. در اینجا همان‌گونه که بیان شد هدف تنها یک‌چیز است : نمایش کامل و واضح کالا از زوایای مختلف و زیبا . دقیقاً همان کاری که ما در پارسی نگاران انجام می‌دهیم.


[ بازدید : 2851 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

هدایای تبلیغاتی

دوشنبه 17 تير 1398
13:21
بک لینک 09125879258


هدایای تبلیغاتی

شاید بتوان گفت که هدایای تبلیغاتی یکی مهم‌ترین عوامل جلب‌توجه مشتری است که می‌تواند اثر زیادی در به خاطر سپردن محصول یا خدمات داشته باشد بنابراین انتخاب صحیح نوع هدیه تبلیغاتی، بکار گیری خلاقیت در طراحی آن و مرتبط بودن آن با محصول یا خدمات موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از هدایای تبلیغاتی برای قدردانی از مشتریان یا همکاران بکار رفته و بسیاری از آن‌ها از هدیه تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند، ارائه هدیه‌ای خلاق که مخاطب را به هیجان آورد باعث خشنودی مخاطب و پیدا شدن نگرش مثبت نسبت به تبلیغ‌کننده در او می‌گردد.


[ بازدید : 845 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

طراحی و برنامه ریزی کمپین

دوشنبه 17 تير 1398
13:21
بک لینک 09125879258

طراحی و برنامه ریزی کمپین

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در این واحد سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.


[ بازدید : 3028 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کرد مسکن است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس موشن کده مجله زندگی بهتر چسب چسب پهن بازار چسب عطر مردانه اورجینال نایلون حبابدار خرید نایلون حبابدار متن مقاله دل نوشته تحقیق چیستان
بستن تبلیغات [X]