کرد مسکن - صفحه 4

فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران ب

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران بین سالهای 1389-1375
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: روانشناسی عمومی و میان رشته ای
پدیدآور: شعیب قاسمی استاد راهنما: علی دلاور استاد مشاور: نورعلی فرخی
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اتدازه اثر متغیرهای بررسی شده در مطالعات سلامت روان و تعیین متغیرهای تعدیل کننده در مطالعات این حوزه بود. بنا براین فراتحلیلی شامل 116 مطالعه متشکل از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های شهر تهران انجام شد. بیشترین اندازه اثر در مطالعاتی که بیش از یک بار تکرار شده بودند مربوط به متغیر مهارتهای زندگی (0/839=ES) و کمترین اندازه اثر مربوط به متغیر وضعیت تاهل (0/067=ES) به دست آمد. نتایج مربوط به تحلیل همگنی حاکی ناهمگنی نمونه فراتحلیلی بود بنابراین تحلیل تعدیل کننده ها صورت گرفت که نتایج نشان داد متغیرهای جامعه آماری, و روش پژوهش در مطالعات سلامت روان نقش تعدیل کننده دارند, و متغیرهای روش نمونه گیری, ترکیب جنسیتی نمونه آماری, سن آزمودنی ها, و ابزار اندازه گیری در مطالعات این حوزه نقش تعدیل کننده ندارند.


[ بازدید : 868 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان پ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: فهیمه رستگاری استاد راهنما: فریبرز درتاج استاد مشاور: علی دلاور
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح پژوهانه بر افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان صورت گرفته است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر (40نفر مشمول و 40 نفر غیر مشمول) از دانشجویان دکتری در دانشگاه تربیت مدرس در رشته‌های گروه علوم انسانی و مدیریت و حسابداری می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات: از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته کیفیت پایان‌نامه و پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته دغدغه مالی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت رساله های دکتری دانشجویان استفاده کننده از طرح پژوهانه با دانشجویانی که از طرح پژوهانه استفاده نمی کنند وجود دارد. هم‌چنین تفاوت معناداری بین دغدغه های مالی دانشجویان استفاده کننده از طرح پژوهانه با دانشجویانی که از طرح پژوهانه استفاده نمی کنند وجود دارد. هم چنین در نهایت مشخص شد که همبستگی معنادار بین کیفیت رساله های دکتری و دغدغه های مالی دانشجویان وجود دارد.از آنجایی که نمره بیشتر در متغیر کیفیت رساله های دکتری بیانگر وضعیت قوی‌تر رساله‌ها می‌باشد. که بیانگر این نکته است که هرچه دغدغه مالی دانشجویان کمتر باشد توانایی انجام پایان‌نامه‌های با کیفیت‌تر را دارند. همچنین مشخص شد که پژوهانه در افزایش طرحهای کاربردی, ارتقای علمی و افزایش دید مثبت دانشجو نسبت به کشور, نقش مهمی دارد


[ بازدید : 881 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل جنبه‌های نگارشی در پایان‌نامه‌های زبان‌‌شناختی پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388 موضوع:

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


تحلیل جنبه‌های نگارشی در پایان‌نامه‌های زبان‌‌شناختی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: منصوره رجبی استاد راهنما: بهمن زندی استاد مشاور: بلقیس روشن
دانشگاه پیام نور استان تهران, مرکز پیام نور تهران
چکیده
نوشتن یکی از فرایندهای بنیادین یادگیری و عالی ترین شکل ارتباط است که در آخرین مرحله از مراحل آموزشی مهارت های زبانی آموخته م یشود. یادگیری مهار تهای زبانی (گوش دادن- صحبت کردن- خواندن- نوشتن) به ترتیب در برهه زمانی و با فاصله صورت م یگیرد. مهارت نوشتن عال یترین سطح مهار تهای زبانی است, زیرا باترکیب دانسته های قبلی به خلق اثری جدید می پردازد. برای مطالعه نگارش نیاز به پژوهشی است که وظیفه گروه های دانشگاهی است. به ویژه گروه زبان شناسی, بنابراین در این پژوهش قصد داریم درخصوص پژوهشهای گروه زبان شناسی دانشگاههای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد در پانزده سال اخیر تحلیلی انجام دهیم.روش انجام تحقیق براساس تحلیل محتوی می باشد و کل داده ها از طریق روش اسنادی و کتابخان های و ابزار محقق ساخته (چک لیست) جمع آوری شده است.در این پایان نامه سعی شده است به سوالات زیر پاسخ داده شود:-1 در قسمت مقوله های مطالعاتی زبان شناختی بیشترین پژوهش ها در کدام حوزه انجام شده است؟-2 در قسمت عناصر برنامه درسی, بیشترین پژوهش ها در کدام حوزه انجام شده است؟-3 در کدام مقطع تحصیلی مهارت نوشتن بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است؟-4 در چه سالی مهارت نوشتن, بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است؟-5 در کدام دانشگاه مهارت نوشتن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟-6 کدام یک از اساتید, بیشترین بررسی را بر روی مهارت نوشتن انجام داده است؟نتایج بدست آمده از این قرار است:در قسمت مقوله های مطالعاتی زبان شناختی, زبان شناسی تربیتی (فرایند یاددهی - یادگیری مهارت نوشتن) بیشترین رقم پژوهشها را به خود اختصاص داده است و کمترین رقم مربوط به نظام نوشتاری (خط فارسی) می باشد.در حوزه عناصر برنامه درسی بیشترین مورد بررسی شده در خصوص یادگیرنده انجام شده است و کمترین مورد بررسی, مربوط به امتحان, پژوهش و مطبوعات می باشد . در بین مقاطع چهارگانه بررسی شده, مقطع ابتدایی بیش از مقاطع دیگر مورد توجه بوده است و بررسی ها نشان می دهد که کمترین توجه به دبیرستان شده است. بیشترین پژوهشها در حوزه نگارش در سال 1386 انجام شده است و کمترین رقم مربوط به سال 1373 و 1375 می باشد.نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که از میان 13 دانشگاه بررسی شده, دانشگاه علامه طباطبایی, بیشترین پژوهش و دانشگاه های تبریز, تربیت معلم و توانبخشی کمترین پژوهش ها را در خصوص حوزه نگارش دارا بوده اند.از میان اساتید نیز, دکتر سید محمد ضیاء حسینی, بیش از اساتید دیگر در حوزه نگارش فعالیت داشته است.


[ بازدید : 841 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌ی دانشگاهی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: زهرا ولدخانی استاد راهنما: رویا برادر استاد مشاور: معصومه کربلا آقایی کامران
دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استاندارد ایزو214 در چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) ( 1386-1390) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی( براساس استاندارد ایزو 214) است. روش: پژوهش حاضر, پژوهشی پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 8 دانشکده دانشگاه الزهرا (س) در سال‌های 1386-1390 است که در کتابخانه مرکزی این دانشگاه قابل دسترسی هستند. از 2498 پایان‌نامه فارسی زبان موجود در این کتابخانه, 333 پایان‌نامه به صورت تصادفی طبقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی است که از ترجمه استاندارد ایزو 214 به‌دست آمده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها, با استفاده از آمار توصیفی( فراوانی و درصد فراوانی) و آمار تحلیلی( آزمون تی, آزمون تحلیل واریانس و آزمون فریدمن) داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان داد, 99.7 درصد از پایان‌نامه‌های مورد مطالعه دارای چکیده فارسی هستند. از میان موارد استاندارد بین‌المللی ایزو 214 بالاترین میزان رعایت مربوط به" جایگاه کلیدواژه" و " عدم استفاده از مواد غیرمتنی" به ترتیب با 100 درصد و 96.1 درصد و پایین‌ترین میزان رعایت مربوط به" بیان نتایج فرعی" و "هدف" به ترتیب با 16 درصد و 49.7 درصد است. همچنین, میانگین کل رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو 214 در چکیده‌نویسی کل پایان‌نامه‌های دانشگاه الزهرا (س) 78.76 درصد و انحراف معیار 2.16 است. از میان دانشکده‌ها, دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی با میانگین 88.42 درصد و انحراف معیار 1.84 بیشترین میزان انطباق و دانشکده علوم پایه با میانگین 71.96درصد و انحراف معیار 2.51 کمترین میزان انطباق با موارد استاندارد ایزو را دارا بودند.در انتها شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی ارائه شده است.


[ بازدید : 907 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

سوءرفتار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان پارسای داخل کشور کا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


سوءرفتار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: علوم ورزشی
پدیدآور: آیدین عباسی استاد راهنما: فرزام فرزان استاد مشاور: مرتضی دوستی
دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
هدف این تحقیق بررسی سوء‌رفتار در پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان این مقطع بود. روش پژوهش توصیفی, از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. شیوه‌ی جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته‌ بود که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ حاصل از داده‌های 101 پرسشنامه, 0/87 محاسبه شده بود. پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری تحقیق, شامل استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی ایران بود. انتخاب نمونه ها با روش ‌نمونه‌گیری طبقه بندی - تصادفی در دسترس بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور, پنج دانشگاه از شمال, جنوب, شرق, غرب و مرکز انتخاب شدند که دانشجویان کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی داشتند. حجم نمونه آماری در هر دانشکده , بر اساس تعداد دانشجویان و استادان کارشناسی ارشد همان دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شده بود.پاسخ دهندگان تحقیق شامل 678 نفر از استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد پنج دانشگاه تهران, شیراز, کردستان, مازندران و مشهد بودند. تعداد 246 پرسشنامه از نمونه های آماری به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. جهت توصیف آزمودنی ها از جداول توزیع فراوانی و میانگین استفاده شد. برای استنباط متغیرهای تحقیق از آزمون ‌های کلموگروف اسمیرنوف, یو من ویتنی و آزمون های تی (دو گروه مستقل) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نظرات استادان و دانشجویان رشته تربیت بدنی در باره میزان شیوع, علل, انواع و روش تشخیص و پیشگیری سوءرفتار‌های پژوهشی در پایان نامه ها, تفاوت معناداری وجود ندارد.


[ بازدید : 1045 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مطالعه میزان رعایت استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


مطالعه میزان رعایت استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی تهران در سال‌های 1366 تا 1374
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1375
پدیدآور: معصومه کربلاآقائی‌گامران استاد راهنما: مهرانگیز حریری
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد, پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیوسته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در سال‌های 1366 تا 1374 دفاع شده و در دسترس قرار داشت با استانداردهای بین‌المللی ایزو که در این زمینه موجود می‌باشد مقایسه شد و میزان رعایت استانداردها با روش محاسبه میانگین و درصدگیری به تفکیک دانشگاه و سال دفاع محاسبه و به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که پایان‌نامه‌های مورد بررسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از دو دانشگاه دیگر استانداردهای بین‌المللی ایزو را رعایت کرده‌اند. همچنین مشخص شد که در سال 1372 بیش از دیگر سال‌های مورد پژوهش استانداردها رعایت شده‌اند و سرانجام مشخص شد که از میان حوزه‌های مطرح در پایان‌نامه‌نویسی, حوزه های "عنوان", "ترکیب‌بندی بدنه اصلی" و "فهرست مندرجات " بیش از سایر حوزه‌ها, استانداردهای ایزو را رعایت کرده‌اند. در انتها پیشنهاد شد دستورالعمل واحدی همسو با استانداردهای بین‌المللی و مطابق با نیازهای ملی تدوین و تصویب شده و رعایت آن برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی الزامی شود.


[ بازدید : 780 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


تأثیر سطوح مختلف پروتئین و مکمل سینبیوتیک بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: کشاورزی, علوم دامی و لبنیات
پدیدآور: محمدرضا شریفی استاد راهنما: محمود شمس شرق استاد مشاور: سعید حسنی استاد مشاور: بهروز دستار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
آزمایشی به‌منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک بر عملکرد, برخی فراسنجه‌های خونی, خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک در بلدرچین‌ ژاپنی انجام گرفت.720 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه در 9 تیمار, 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‌ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آرایش فاکتوریل 3×3 شامل 3 سطح پروتئین جیره (پروتئین متعادل (24 درصد) در کل دوره, کم پروتئین (22/08 درصد) در کل دوره و پروتئین متعادل (24 درصد) در دوره آغازین- کم پروتئین (22/08 درصد) در دوره رشد) و 3 سطح سینبیوتیک (صفر, توصیه شده و 150درصد توصیه شده) پرورش داده شدند. کلیه جیره‌های آزمایشی به جز پروتئین دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده انجمن ملی تحقیقات (1994 NRC,) بودند. نتایج نشان داد اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک تأثیر برای فراسنجه‌های افزایش وزن, ضریب تبدیل غذایی و خوراک مصرفی بلدرچین‌ها در دوره‌های مختلف پرورش معنی‌دار نبود (0/05


[ بازدید : 745 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان پارسای داخل کشور کارشناسی ار

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


تمامیت و توسیع توابع ویژه ی مساله نامعین در حالت منفرد و نقطه برگردان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: ریاضیات
پدیدآور: معصومه محمدنژاد استاد راهنما: عبدالعلی نعمتی استاد مشاور: ماشاءاله متین‌فر
دانشگاه مازندران
چکیده
یک مساله استورم-لیوویل را در نظر می گیریم که بر یک بازه ی کراندار تعریف شده و نقاط پایانی بازه نقاط منفرد مساله هستند و مساله دارای یک نقطه برگردان در میان بازه است. با کمک جوابهای مساله و با استفاده از تابع مشخصه مقادیر ویژه را در این حالت به دست می آوریم. سپس تمامیت سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی معرفی شده را در یک فضای باناخ اثبات میکنیم و قضیه ای مبنی بر گسترش سریهای به طور یکنواخت همگرا وابسته به سیستم توابع ویژه و وابسته از مساله مقدار مرزی را بیان و اثبات میکنیم. و در نهایت مساله را با در نظر گرفتن شرایط جدیدی در میان بازه معرفی کرده و مقادیر ویژه را در این مورد نیز تحقیق میکنیم.


[ بازدید : 754 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی ساختاری و محتوایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دو دانشگاه مادر در ایران پ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


بررسی ساختاری و محتوایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دو دانشگاه مادر در ایران
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: عبداله نوروزی استاد راهنما: مسعود خوش‌سلیقه استاد مشاور: علی خزاعی فرید
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
چکیده
مطالعات ترجمه (TS) رشد شگرفی را در چند سال اخیر تجربه کرده است. رشد و توسعه سریع مطالعات ترجمه و ظهور آن به عنوان رشته مستقل دانشگاهی که در ایران با عنوان مترجمی زبان انگلیسی شناخته می‌شود, باعث شده تا در دهه اخیر شاهد حجم عظیم پایان نامه‌های به این حوزه پژوهشی باشیم. علی‌رغم تولیدات علمی رو به تزاید در دانشگاه‌ها, پژوهش جامعی پیرامون مطالب مرتبط با محتوا و ساختار پایان‌نامه‌های این رشته انجام نشده است. پژوهش پیش رو با هدف ارائه تصویری شفاف از مسیر طی شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد در دهه گذشته, در صدد است به سه پرسش پیرامون محتوا و ساختار پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دو دانشگاه ایرانی پاسخ دهد. این پژوهش به طور خاص سعی دارد ساختار فصل‌های مقدمه و نتایج پایان نامه‌ها را بررسی کرده, عناوین و موضوعات مورد پژوهش توسط این پایان نامه‌ها را مورد پژوهش قرار داده و روش پژوهش این پایان نامه‌ها را مورد کنکاش قرار دهد. به منظور ارائه پاسخی متقن به پرسش‌های مطرح شده در این پژوهش, تجزیه و تحلیل اسنادی به عنوان روش گردآوری و تحلیل داده اتخاذ شده است. پیکره داده‌های این پژوهش متشکل از 229 پایان نامه است که در فاصله بین سال‌های 1382 تا 1393 در دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علامه طباطبایی تهران دفاع شده‌اند. با توجه به اهداف مد نظر, همه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مترجمی که در این دو دانشگاه موجود بوده مطالعه و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های بخش نخست که حاصل تحلیل محتوایی پایان‌نامه‌های مذکور به شمار می‌رود 29 دسته اصلی بود. در گام بعدی و با استفاده از همین تحلیل, تمام پایان‌نامه‌ها به حوزه‌های مهم پژوهشی مطالعات ترجمه تقسیم شدند. نتیجه حاصل شش حوزه پژوهشی اصلی و یک حوزه پژوهشی متفرقه بود. نتیجه حاصل دیگر طراحی نقشه‌ای بود که با نقشه مطالعات ترجمه هولمز مقایسه و مقابله شده و نقاط اشتراک و افتراق آن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم پژوهش, روش‌های پژوهش مورد استفاده برای پیشبرد این پایان‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که از جمله یافته‌های حاصل می‌توان به بسامد بالای پژوهش‌های تجربی و روش‌های کیفی اشاره کرد. بخش پایانی که به بررسی ساختار پایان‌نامه‌ها در فصل نخست یعنی مقدمه و فصل پایانی یعنی نتایج اختصاص یافته بود, یافته‌هایی در خور توجه دارند که از آن جمله اند بسامد بالای بخش‌های «سوال پژوهش», «اهمیت پژوهش», «بیان مسئله», «تعریف» و «پیشنهاداتی برای مطالعات آینده», و بسامد پایین «فرضیات» و «چیدمان بخش‌های پژوهش».


[ بازدید : 672 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

نشانه‌های فراکلامی در قسمت بحث و نتیجه‌گیری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی پارسای داخ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:32
بک لینک 09125879258


نشانه‌های فراکلامی در قسمت بحث و نتیجه‌گیری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فارسی و انگلیسی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: عاطفه‌السادات میرشمسی استاد راهنما: حمید علامی استاد مشاور: گلنار مزدایسنا
دانشگاه یزد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
یکی از جنبه های مهم نگارش در هر زبان به کارگیری صحیح نشانه های فراکلامی (metadiscourse markers) در متن می‌باشد. این نشانه ها به نگارنده کمک می کند تا نظرات و اطلاعات موجود در متن نوشته شده را بهتر به خواننده منتقل کرده و با وی ارتباطی مفهومی ایجاد کند. نشانه‌های فراکلامی به وسیله نشان دادن شخصیت نویسنده و همچنین نظر نویسنده در مورد چگونگی فهم مطلب نوشته شده توسط خواننده, معنای اجتماعی به متن می افزایند. به دلیل اهمیت تأثیرات نشانه های فراکلامی بر متن, در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی این نشانه‌ها در متون مختلف علمی انجام گرفته است.هدف از این تحقیق, مقایسه نحوه ی استفاده از نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه-گیری پایان نامه های کارشناسی ارشد نوشته شده توسط فارسی زبانان و انگلیسی زبانان بود. به طور خاص, در این تحقیق, طریقه کاربرد نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه گیری در بین پایان نامه های فارسی و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان بررسی شد. همچنین نحوه استفاده از نشانه های فراکلامی در بخش بحث و نتیجه‌گیری در بین پایان نامه های فارسی و پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط فارسی زبانان مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این بخش بحث و نتیجه گیری پایان نامه های انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسی زبانان و پایان-نامه های انگلیسی نوشته شده توسط فارسی زبانان هم در استفاده از نشانه های فراکلامی با یکدیگر مقایسه شدند. به منظور جمع آوری داده ها, نشانه های فراکلامی طبق طبقه بندی هایلند (2005) در پیکره ای از شصت پایان نامه ی کارشناسی ارشد در 4,000 کلمه مورد بررسی قرار گرفت. پایان نامه های فارسی به کار رفته در این تحقیق از میان رساله های کارشناسی ارشد جامعه شناسی و پایان نامه های انگلیسی از رساله های رشته آموزش زبان به عنوان زبان خارجی (TEFL) و آموزش زبان به عنوان زبان دومTESOL)) نوشته شده توسط دو گروه ایرانی ها و انگلیسی ها بودند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود تفاوت معناداری در فراوانی و نحوه ی استفاده از نشانه های فراکلامی بین سه گروه پایان نامه های کارشناسی ارشد بررسی شده در این تحقیق است. به طور خاص, نتایج این تحقیق نشان دادند که انگلیسی زبانان نسبت به فارسی زبانان از تعداد بیشتری نشانه های فراکلامی در پایان نامه های کارشناسی ارشد خود استفاده کرده اند. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می‌توان در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی و به طور خاص در زمینه‌ی نوشتن متون علمی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری استفاده کرد.


[ بازدید : 722 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کرد مسکن است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس موشن کده مجله زندگی بهتر سنگ لاشه عطر زنانه اصل چسب چسب پهن بازار چسب عطر مردانه اورجینال نایلون حبابدار خرید نایلون حبابدار
بستن تبلیغات [X]